Unikátní komunikační bránu obcím zajišťuje MUNIPOLIS | Mobilní Rozhlas

Podmínky komunikačního ekosystému
Mobilní Rozhlas pro příjemce informací (občany)

 1. Předmět smlouvy
  1. Společnost MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, je tvůrcem a provozovatelem komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. Jde o komplex komunikačních a souvisejících služeb poskytovaných uživatelům systému (zejména obcím a příspěvkovým organizacím) na základě smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas k zajištění efektivní a moderní komunikace s konečnými příjemci informací (kterými jsou především občané dané obce). Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas slouží také k hlášení podnětů od konečných příjemců informací směrem k uživatelům. Vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem upravují Podmínky komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. Tyto Podmínky pro příjemce informací upravují zejména práva a povinnosti konečného příjemce informací.
  2. Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas sestává z více modulů a využívá různé komunikační kanály. Jedním z nástrojů pro komunikaci mezi uživatelem a konečným příjemcem informací je mobilní aplikace. Mobilní aplikace je počítačovým programem vyvinutým pro účely komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. Aplikace je zdarma ke stažení pro platformy iOS a Android. Její užívání v rámci Mobilního Rozhlasu je dobrovolné. Oproti ostatním nástrojům (SMS, e-mail) poskytuje konečnému příjemci informací maximum dostupných informací a možností nastavení. Dalším důležitým komunikačním kanálem je Platforma občana. Ta je dostupná přes webové rozhraní a přehledně zobrazuje relevantní data o aktivitě uživatele i příjemce informací.
 2. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas průběžně vyvíjí na základě svých potřeb a podnětů uživatelů i konečných příjemců informací a vyhrazuje si právo měnit kdykoli jeho funkcionalitu, vzhled i další parametry.
  2. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.
  3. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas ze závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů a z důvodů vyšší moci. Poskytovatel je dále oprávněn zastavit poskytování služeb v případech, kdy jsou služby konečným příjemcem informací užívány v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy, s těmito Podmínkami a s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných dodavatelů služeb.
 3. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele a uživatele vůči konečnému příjemci informací
 4. Poskytovatel ani uživatel neodpovídají za:
  • způsob a výsledek zpracování podnětu hlášeného konečným příjemcem informací ani za skutečnost, zda takový podnět bude vůbec předmětem prověřování;
  • škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb a dále ani za škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby v důsledku omezení nebo zastavení poskytování služby ze strany mobilního operátora nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně;
  • jakoukoli škodu, která vznikne příjemci informací jakýmkoli způsobem instalací a užitím či neužitím komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas obecně anebo v důsledku libovolné aktivity konečného příjemce spojené s komunikačním ekosystémem Mobilní Rozhlas.
 5. Práva a povinnosti konečných příjemců informací
  1. Konečný příjemce informací se zavazuje užívat komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas v souladu s těmito podmínkami, platným právním řádem a dobrými mravy obecně. Dále prohlašuje, že bude po celou dobu užívání komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas udržovat aktuální všechny své osobní a jiné údaje.
  2. Konečný příjemce informací se zavazuje chránit komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas před neoprávněným přístupem třetích osob, aby nedošlo ke zpřístupnění osobních údajů konečného příjemce informací nebo jiných chráněných údajů třetím osobám, nebo ke zneužití komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
  3. Samotná sdělení uživatele doručená prostřednictvím komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas jsou zpravidla veřejná a jejich rozšiřování je vítáno. Konečný příjemce informací však bere na vědomí, že přesný obsah sdělení šířeného prostřednictvím komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas může podléhat autorskoprávní ochraně.
  4. Konečný příjemce informací je plně odpovědný za obsah a formu jím komunikovaných sdělení, včetně odpovědnosti autorskoprávní, neboť prostřednictvím rozhraní komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas může i sám zadat hlášení jednotlivého podnětu směrem do systému. Konečný příjemce informací bere na vědomí, že tato jeho odpovědnost nezaniká žádnou činností poskytovatele.
 6. Aktivní komunikace konečných příjemců informací
  1. Konečný příjemce informací není v rámci komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas pouze adresátem sdělení, ale může jejím prostřednictvím i aktivně komunikovat. Může se zapojit především dvěma způsoby, a to reakcí v anketách nebo hlášením podnětů.
  2. Při vyplnění odpovědi či názoru v anketě se konečný příjemce informací zavazuje vyjádřit svou skutečnou a vážnou vůli, aby bylo dosaženo účelu komunikace s uživatelem, tedy získání relevantního přehledu o názorech konečných příjemců informací.
  3. Konečný příjemce informací je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by mělo sloužit k jinému využití komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, než je její výše deklarovaný účel. Zejména je povinen jednat tak, že nedojde ke zneužití systému k prospěchu vlastnímu nebo třetích osob. V rámci hlášení podnětu je tak povinen zajistit, že svými podněty nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele ani uživatelů, nebude porušovat ani ohrožovat práva či oprávněné zájmy ostatních fyzických či právnických osob. Podněty nesmí být hrubě obtěžující, nesmí být podávány nečestně a obsahově jimi nemohou být zejména
   • nelegální zboží a služby - zejm. drogy, pornografie, násilí,
   • ohrožování rozumového, citového nebo mravního vývoje dětí,
   • spotřebitelské úvěry,
   • loterie, sázení a gambling,
   • politické strany a hnutí.
 7. Sankční ujednání
 8. V případě, že jednání konečného příjemce informací v rámci komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas prokazatelně poškozuje poskytovatele nebo mu způsobuje újmu, a to zejména z důvodu, že je v rozporu s těmito podmínkami, platnými právními předpisy, odporuje dobrým mravům nebo konečný příjemce informací nepravdivě vyplňuje údaje o své osobě nebo jiných skutečnostech a okolnostech, je poskytovatel oprávněn bezprostředně po zjištění uvedených skutečností pozastavit poskytování služeb konečnému příjemci informací a požadovat po něm náhradu celé skutečně vzniklé újmy, především smluvních pokut a sankcí, které poskytovatel zaplatil třetím stranám (státním orgánům, operátorům, ostatním smluvním partnerům atd.) v důsledku jednání konečného příjemce informací.

 9. Závěrečná ustanovení
  1. Příjemce informací má možnost řešit případný spor s provozovatelem nebo uživatelem mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Český telekomunikační úřad. Internetová stránka tohoto subjektu je www.ctu.cz.
  2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019.


Archiv obchodních podmínek pro registrace